Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  •     opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  •     analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  •     program ochrony przyrody,
  •     określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i   ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).


Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Upamiętnienie 100-lecia Niepodległości na granicy Warmii i Mazur

Upamiętnienie 100-lecia Niepodległości na granicy Warmii i Mazur

Dnia 29 września 2018 roku z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę miało miejsce sadzenie pięciu drzewek lipy. Trzy drzewka posadzono na terenie Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce, a dwie obok metalowego krzyża na drodze pielgrzymkowej z Reszla do Świętej Lipki, na terenie Nadleśnictwa Mrągowo, przy historycznej granicy Warmii i Mazur. Od pokoju toruńskiego w 1466 r. była to granica państwowa, wtedy to Warmia biskupia została

przyłączona do Polski, a Święta Lipka pozostała po stronie krzyżackiej. Granica ta przetrwała do I rozbioru Polski w 1772 roku.

Na uroczystość przybył Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej Edmund Piszcz, Poseł na Sejm RP Jerzy Antoni Gosiewski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie - Mariusz Orzechowski, Kustosz Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan o. Aleksander Jacyniak SJ, Starosta Kętrzyński, Burmistrz Reszla, sołtysi okolicznych sołectw, członkowie Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic oraz miejscowa ludność . W sadzeniu drzewek udział wzięli wszyscy zebrani, a następnie odbyła się modlitwa, którą poprowadził Arcybiskup Senior Edmund Piszcz. Uczestnicy uroczystości udali się na teren szkółki leśnej w Świętej Lipce, gdzie podpisano „Akt posadzenia drzewek lipy drobnolistnej”, który przekazano Kustoszowi Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan.

 

Sadzonki lipy drobnolistnej (Tilia cordata) wyhodowano w szkółce leśnej Święta Lipka Nadleśnictwa Mrągowo, z nasion pobłogosławionych przez Papieża Franciszka, podczas audiencji 7 grudnia 2017 roku z olsztyńskimi leśnikami. Dnia 11 sierpnia 2018 roku, niesione w darach ołtarza przez Mariusza Orzechowskiego- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, w trakcie uroczystości jubileuszowej  pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza z okazji  50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej, 400-lecia oddania Świętej Lipki pod opiekę króla polskiego i jego następców oraz 125-lecia ukończenia Szkoły Muzycznej w Świętej Lipce przez Feliksa Nowowiejskiego, autora melodii do słynnej Roty.