Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna prowadzona jest na podstawie zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.


Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Mrągowo prowadzona jest w siedzibach leśnictw.
 
Leśnictwa prowadzą sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego (w tym opałowego) i choinek.

Sprzedaż następuje według obowiązującego cennika detalicznego i warunków sprzedaży.

Nadleśnictwo sprzedaje drewno opałowe ułożone w stosy przy drodze wywozowej. Wywóz drewna z lasu i jego pocięcie organizuje Kupujący.


Dokumentem rozchodu drewna jest asygnata wystawiona przez leśniczego prowadzącego sprzedaż drewna, do której dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.


Wywóz zakupionego drewna z lasu odbywa się w dni robocze, po uzgodnieniu z leśniczym i wpisaniu przez leśniczego daty wywozu na asygnacie.


Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie i nie powinien on być dłuższy niż 14 dni od daty zakupu drewna.


Drewno średniowymiarowe (w tym opałowe) mierzy się w metrach przestrzennych lub metrach sześciennych.

Metr przestrzenny stosuje się przy pomiarze drewna ułożonego w stos, zmierzonego razem z korą i pustymi przestrzeniami między wałkami.
Metr przestrzenny:
Metr sześcienny stosuje się do określania ilości samego drewna, bez kory i pustych przestrzeni między wałkami, znajdującego się w ten sposób zmierzonym stosie. W jednym metrze przestrzennym zawartość samego surowca drzewnego wynosi zazwyczaj w zależności od gatunku od 60 do 70% (n.p. 1 mp x 0,6 = 0,6 m3).
W związku z tym ceny m3 i mp są różne. Cena 1 mp jest zawsze niższa (o około 30-40% w zależności od gatunku) niż cena 1 m3.

Nadleśnictwo Mrągowo informuje o  możliwości nabycia pozostałości drzewnych po ścince i wyróbce drewna, przez osoby fizyczne, z zastosowaniem metody samowyrobu. Szczegółowe informacje można uzyskać w leśnictwach.

Informacje dotyczące sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Mrągowo można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 30 83 w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Materiały do pobrania:

Cennik detaliczny (drewno stosowe).

Cennik detaliczny (drewno wielkowymiarowe).

Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: ZM.800.2.2016).


Warunki sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Mrągowo.
 

Zarządzenie nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo (Znak spr. .805.1.2018) z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika  detalicznego drewna w Nadleśnictwie Mrągowo.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE ZWIERZĘTA ŁOWNE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH.

Od dnia 01.04.2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw(D.U. 2018.651) obowiązuje następujący system zgłaszania i szacowania szkód łowieckich:

1. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa zgłoszenie szkody poprzez wniosek o szacowanie do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (podstawa prawna: art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie).

2. Wniosek o szacowanie szkody powinien zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  • wskazanie miejsca występowania szkody;
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego (podstawa prawna: art. 4 6 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie);

3. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkody (podstawa prawna: art. 46 ust. 5 ustawy Prawo łowieckie).

4. Procedurę odwoławczą określa art. 46 d, e ustawy Prawo łowieckie.