Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.


Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.


Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego.
Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, sporządza również deklarację podatku leśnego i przekazuje do kontroli merytorycznej i rachunkowej głównemu księgowemu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi. Sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie powierzonym przez Starostę Powiatowego.

Leśnictwa  są podstawą jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.


Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.


Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo – księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo – księgowym.


Sekretarz kieruje działem administracyjno - gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa.

Dział administracyjno – gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupu środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Specjalista ds. pracowniczych  podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi  całokształt prac kadrowo – płacowych w nadleśnictwie.


Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnik, bezpośrednio podległy komendantowi posterunku
 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Posadzili 100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości

Posadzili 100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości

Lasy naszego regionu słynął ze swojego piękna. Niewątpliwie jest to również zasługa mieszkańców tych terenów, którzy wyjątkowo chętnie dbają o las.

 

 26 kwietnia br. odbyło się uroczyste sadzenie lasu w Świętej Lipce. Aby upamiętnić 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zostały posadzone lipy oraz świerki. W sadzeniu wziął udział Starosta Mrągowski Pan Antoni Karaś, Burmistrz Reszla Pan Marek Janiszewski, ojciec Jacek Jackowicz oraz służby mundurowe reprezentowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie insp. Dariusza Ślęzaka, Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie mł. insp. Andrzeja Skol, Komendanta Posterunku Policji w Reszlu kom. Martę Umbras, .

Pani Małgorzata Blyskun z-ca Dyrektora RDLP w Olsztynie, podarowała sadzonkę lilaka. Krzew został posadzony na powierzchni i niewątpliwie będzie cieszył wiosną swoimi  kwiatami odwiedzających nasze lasy.

Wszyscy uczestnicy przyznali, że sadzenie lasu jest wyjątkowo ciężką pracą, jednak każdy chciał posadzić co najmniej 100 drzew. Niektórzy przyznali się, że nigdy wcześniej nie sadzi drzew. 

Mamy nadzieję, że kształt liczby 100 będzie symbolem, który pozostanie na lata. Niech będzie to świadectwo jak ważna dla nas jest niepodległa Polska.