Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE ZWIERZĘTA ŁOWNE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH.

Od dnia 01.04.2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw(D.U. 2018.651) obowiązuje następujący system zgłaszania i szacowania szkód łowieckich:

1. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa zgłoszenie szkody poprzez wniosek o szacowanie do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (podstawa prawna: art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie).

2. Wniosek o szacowanie szkody powinien zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  • wskazanie miejsca występowania szkody;
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego (podstawa prawna: art. 4 6 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie);

3. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkody (podstawa prawna: art. 46 ust. 5 ustawy Prawo łowieckie).

4. Procedurę odwoławczą określa art. 46 d, e ustawy Prawo łowieckie.